NABÓR NA ROK ŻŁOBKOWY 2020/2021

Firma FOKUS MARTA TURZYŃSKA – LANGE ogłasza nabór dzieci urodzonych w roku 2018 lub w 2019 przy założeniu ukończenia minimum 1 roku życia w dniu 1.09.2020r. w związku z realizacją projektu „Klub Malucha w Lidzbarku Warmińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy. Działanie RPWM.10.04.00: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Uczestnikami projektu mogą być – rodzice / prawni opiekunowie dzieci w wieku 1-3 lat zamieszkujący na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński lub gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, którzy należą do jednej z dwóch grup:

  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu
    na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym
    w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy,

  2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające
    na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

Celem głównym jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy przynajmniej jednemu rodzicowi / prawnemu opiekunowi. Zatem deklaracja w tym zakresie będzie również warunkiem otrzymania wsparcia, a weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby otrzymać wsparcie w ramach projektu rodzic dziecka urodzonego w 2018 roku
lub w 2019 roku
, przy założeniu ukończenia minimum 1 roku życia w momencie rozpoczęcia wsparcia, zamieszkujący gminę miejską Lidzbark Warmiński lub gminę wiejską Lidzbark Warmiński powinien wypełnić dokumenty rekrutacyjne – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i w związku z zagrożeniem epidemicznym przesłać mailowo na adres: info@akademia-usmiechu.com.pl najpóźniej do 30 kwietnia 2020r. Dokumenty w formie elektronicznej można pobrać ze strony www.akademia-usmiechu.com.pl w zakładce ZAPISY

PROJEKT JEST PRZYJAZNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

Projekt w żaden sposób nie ogranicza możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami. Rodzicu! Jeżeli Ty lub Twoje dziecko jesteś osobą z jakąkolwiek niepełnosprawnością, a wyrażasz zainteresowanie udziałem pomożemy Ci pokonać wszelkie bariery utrudniające skorzystanie
ze wsparcia. Nasz projekt zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, na równi z osobami pełnosprawnymi dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, korzystania z ich efektów. W razie potrzeby uruchomimy usługi dostępowe takie jak np. zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, itp.
Biuro projektu mieści się w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, przy ul. Mazurskiej 2,
w Lidzbarku Warmińskim. Skontaktuj się z nami osobiście lub mailowo: info@akademia-usmiechu.com.pl lub telefonicznie – tel. 605 870 858 lub 660 541 352.

Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 4 maja 2020r. Wszyscy rodzice, którzy złożą dokumenty o wyniku rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo w dniu 4 maja 2020r.

Marta Turzyńska – Lange

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress