Projekty unijne

Projekt pt. „Klub Malucha w Lidzbarku Warmińskim”

Firma FOKUS MARTA TURZYŃSKA – LANGE ogłasza nabór dzieci urodzonych w roku 2018 lub w 2019 przy założeniu ukończenia minimum 1 roku życia w dniu 1.09.2020r. w związku z realizacją projektu „Klub Malucha w Lidzbarku Warmińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy. Działanie RPWM.10.04.00: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Uczestnikami projektu mogą być – rodzice / prawni opiekunowie dzieci w wieku 1-3 lat zamieszkujący na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński lub gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, którzy należą do jednej z dwóch grup:

  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu
    na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym
    w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy,

  2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające
    na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

Celem głównym jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy przynajmniej jednemu rodzicowi / prawnemu opiekunowi. Zatem deklaracja w tym zakresie będzie również warunkiem otrzymania wsparcia, a weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby otrzymać wsparcie w ramach projektu rodzic dziecka urodzonego w 2018 roku
lub w 2019 roku
, przy założeniu ukończenia minimum 1 roku życia w momencie rozpoczęcia wsparcia, zamieszkujący gminę miejską Lidzbark Warmiński lub gminę wiejską Lidzbark Warmiński powinien wypełnić dokumenty rekrutacyjne – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i w związku z zagrożeniem epidemicznym przesłać mailowo na adres: info@akademia-usmiechu.com.pl najpóźniej do 30 kwietnia 2020r. Dokumenty w formie elektronicznej można pobrać ze strony www.akademia-usmiechu.com.pl w zakładce ZAPISY

PROJEKT JEST PRZYJAZNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

Projekt w żaden sposób nie ogranicza możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami. Rodzicu! Jeżeli Ty lub Twoje dziecko jesteś osobą z jakąkolwiek niepełnosprawnością, a wyrażasz zainteresowanie udziałem pomożemy Ci pokonać wszelkie bariery utrudniające skorzystanie
ze wsparcia. Nasz projekt zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, na równi z osobami pełnosprawnymi dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, korzystania z ich efektów. W razie potrzeby uruchomimy usługi dostępowe takie jak np. zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, itp.
Biuro projektu mieści się w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, przy ul. Mazurskiej 2,
w Lidzbarku Warmińskim. Skontaktuj się z nami osobiście lub mailowo: info@akademia-usmiechu.com.pl lub telefonicznie – tel. 605 870 858 lub 660 541 352.

Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 4 maja 2020r. Wszyscy rodzice, którzy złożą dokumenty o wyniku rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo w dniu 4 maja 2020r.
Marta Turzyńska – Lange


Projekt pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”

ZAPYTANIA OFERTOWE
– zapytanie ofertowe nr 1 – dotyczy zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, tanecznych, artystyczno-teatralnych, logopedycznych i z gimnastyki korekcyjnej (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 1

– zapytanie ofertowe nr 2 – dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla nauczycieli z prowadzenia zajęć w przedszkolu metodą TOC oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 2

– zapytanie ofertowe nr 3 – zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych (do pobrania)
* Wynik zapytania nr 3

* Harmonogram 2.01.2018 – 30.03.2018
* Harmonogram 1.09.2017 – 30.11.2017
* Harmonogram 1.04.2017 – 30.06.2017

OPIS PROJEKTU

Od 1 lutego 2017 roku w Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim jest realizowany projekt pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”, finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim, rozwój kompetencji dzieci uczęszczających do placówki w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców, a także zmniejszenie stwierdzonych deficytów u dzieci 3-5-letnich w wyniku wsparcia projektowego w okresie 1 lutego 2017r. do 31 stycznia 2019r.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i zaadaptowane będą kolejne pomieszczenia na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego. Po zakończeniu prac uruchomiony zostanie kolejny oddział do którego przyjętych zostanie 20 dzieci. Wszystkie przedszkolaki uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe tzn. zajęciach z języka angielskiego, języka niemieckiego, tanecznych i artystyczno-teatralnych. Uczestniczyć będą również w wyjazdach do Teatru Lalek oraz wycieczkach edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne. Realizowana będzie również oferta zajęć wyrównująca szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. W tym celu zorganizowane zostanie wsparcie logopedyczne oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Wsparciem zostanie objętych 80 dzieci w wieku przedszkolnym, 60 rodziców i 6 nauczycielek. W sumie 146 osób. W przedszkolu wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pracy narzędziami TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints – Teoria ograniczeń), która ma wspomagać rozwój kompetencji kluczowych. Ta uniwersalna metoda edukacyjna w formie 3 prostych narzędzi graficznych jest możliwa do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. Jej uniwersalność polega na tym, że 3 narzędzia można zastosować do stymulowania rozwoju kompetencji społ. dzieci, ich kreatywności, przedsiębiorczości i inicjatywności. Szkoleniem z zakresu metodyki TOC objęte zostaną nauczycielki i rodzice.

NOWA GRUPA DZIECI W PRZEDSZKOLU „AKADEMIA UŚMIECHU” POZOSTAŁO JESZCZE 1 WOLNE MIEJSCE!

Od 1 września 2017 roku rozpoczął działalność trzeci oddział przedszkolny dla 20 dzieci 3-letnich w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim. W ten sposób liczba miejsc w placówce zwiększyła się do 60.  Dodatkowe miejsca w nowej grupie powstały dzięki wsparciu unijnemu w ramach projektu pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu przewidziano utworzenie dodatkowego oddziału dla 20 dzieci urodzonych w roku 2014 lub 2015, przy założeniu, że dziecko w momencie rozpoczęcia udziału ukończyło co najmniej 2,5 roku. Do tej pory przyjęto 19  dzieci. Pozostało zatem 1 wolne miejsce. Jeżeli jesteście Państwo rodzicami dziecka urodzonego w roku 2014 lub 2015 i ma ono ukończone co najmniej 2,5 roku – ZAPRASZAMY. Aby zapisać dziecko należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, które można pobrać ze strony oraz złożyć w sekretariacie przedszkola. Do dnia 31 sierpnia 2018r. rodzice dzieci z nowego oddziału ponosić będą wyłącznie koszt wyżywienia dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie.

Nowy oddział działa w godz. 6.30-18.30. Poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach projektu dzieci uczestniczą w 6 rodzajach zajęć dodatkowych – język angielski, język niemiecki, zajęcia artystyczno-teatralne, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia logopedyczne. Dodatkowo wszystkie dzieci mają zapewniony bezpłatny udział w 6 wycieczkach do Teatru Lalek w Olsztynie oraz w 2 wycieczkach rozwijających kompetencje społeczne.

DZIECIAKI NA WYCIECZCE W GDAŃSKU – OLIWIE

W ramach realizacji projektu pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka” wszystkie dzieci objęte wsparciem wyjechały w dniu 19 września 2017r. na bezpłatną wycieczkę do Gdańska.  W programie znalazła się wizyta w olbrzymim salonie zabaw, gdzie dzieciaki spędziły beztroskie 2 godziny. Po obiedzie dzieci wraz z opiekunami pojechały do ZOO w Gdańsku – Oliwie, które zwiedziły jeżdżąc kolejką RETRO. W czasie przejazdu przewodnik opowiadał dzieciom o zwyczajach zwierząt. Wycieczka dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Pomimo, iż dla wielu maluchów był to pierwszy wyjazd w życiu bez rodziców to wszystkie przedszkolaki spisały się bardzo dzielnie! W czerwcu przyszłego roku odbędzie się kolejna bezpłatna wycieczka, tym razem do Parku Rozrywki Aktywnej w Butrynach.

PRZEDZKOLAKI W TEATRZE LALEK W OLSZTYNIE

W piątek, 29 września 2017 roku wszystkie dzieci biorące udział w realizacji projektu pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka” wyjechały na wycieczkę do Teatru Lalek w Olsztynie, gdzie obejrzały spektakl pt. „Krawiec Niteczka”. Większość przedszkolaków była po raz pierwszy w życiu w teatrze. Dzieciaki z wielkim zaciekawieniem obejrzały bardzo interesującą bajkę. Po zakończeniu wizyty w teatrze wszyscy udali się do restauracji McDonalds, gdzie otrzymali poczęstunek. Już niedługo przed przedszkolakami kolejna wycieczka do Teatru Lalek. We wtorek, 21 listopada 2017r. obejrzą spektakl pt. „Szałaputki”. Wszystkie wycieczki są bezpłatne dzięki dofinansowaniu unijnemu !

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress