NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy Rodzice!
Ogłaszamy, że w rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 marca 2022
i potrwa do 20 marca 2022. Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest wypełnienie
i wysłanie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę www ( http://www.akademia-usmiechu.com.pl/zapisy/ ). Zgłoszenie przyjmujemy JEDYNIE w formie elektronicznej. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana drogą mailową do końca kwietnia 2021r.

Przypominamy, że do przedszkola przyjmujemy dzieci, które ukończyły 3 r.ż. oraz, że
w naszym przedszkolu funkcjonuje również grupa żłobkowa, do której możemy przyjąć dzieci poniżej 3 r.ż.

UWAGA ! Od września 2022r. nastąpi zmiana w sposobie naliczania czesnego, czesne podstawowe pozostanie na tym samym poziomie tj. 240 zł/m-c + dodatkowo wyżywienie – koszt będzie wyższy t.j. 10 zł/dzień (łącznie max 470 zł). Wyżywienie będzie rozliczane adekwatnie do obecności dziecka w placówce.

Koszt czesnego za żłobek to 500 zł/m-c + dodatkowo wyżywienie 10 zł/dzień (łącznie max 730 zł). Wyżywienie będzie rozliczane adekwatnie do obecności dziecka w placówce.

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Drodzy Rodzice!
Ogłaszamy, że w rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 15 lutego
i potrwa 3 tygodnie do 8 marca. Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest wypełnienie
i wysłanie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę www ( http://www.akademia-usmiechu.com.pl/zapisy/ ). Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana drogą mailową do końca kwietnia 2021r.

Przypominamy, że do przedszkola przyjmujemy dzieci, które ukończyły 3 r.ż. oraz, że
w naszym przedszkolu funkcjonuje również Żłobek Niepubliczny Akademia Uśmiechu, który może przyjąć dzieci poniżej 3 r.ż. Całkowity koszt czesnego za przedszkole
to 380 zł/m-c, a całkowity koszt czesnego za żłobek to 700 zł/m-c.

NABÓR NA ROK ŻŁOBKOWY 2020/2021

Firma FOKUS MARTA TURZYŃSKA – LANGE ogłasza nabór dzieci urodzonych w roku 2018 lub w 2019 przy założeniu ukończenia minimum 1 roku życia w dniu 1.09.2020r. w związku z realizacją projektu „Klub Malucha w Lidzbarku Warmińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy. Działanie RPWM.10.04.00: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Uczestnikami projektu mogą być – rodzice / prawni opiekunowie dzieci w wieku 1-3 lat zamieszkujący na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński lub gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, którzy należą do jednej z dwóch grup:

 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu
  na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym
  w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy,

 2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające
  na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

Celem głównym jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy przynajmniej jednemu rodzicowi / prawnemu opiekunowi. Zatem deklaracja w tym zakresie będzie również warunkiem otrzymania wsparcia, a weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby otrzymać wsparcie w ramach projektu rodzic dziecka urodzonego w 2018 roku
lub w 2019 roku
, przy założeniu ukończenia minimum 1 roku życia w momencie rozpoczęcia wsparcia, zamieszkujący gminę miejską Lidzbark Warmiński lub gminę wiejską Lidzbark Warmiński powinien wypełnić dokumenty rekrutacyjne – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i w związku z zagrożeniem epidemicznym przesłać mailowo na adres: info@akademia-usmiechu.com.pl najpóźniej do 30 kwietnia 2020r. Dokumenty w formie elektronicznej można pobrać ze strony www.akademia-usmiechu.com.pl w zakładce ZAPISY

PROJEKT JEST PRZYJAZNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

Projekt w żaden sposób nie ogranicza możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami. Rodzicu! Jeżeli Ty lub Twoje dziecko jesteś osobą z jakąkolwiek niepełnosprawnością, a wyrażasz zainteresowanie udziałem pomożemy Ci pokonać wszelkie bariery utrudniające skorzystanie
ze wsparcia. Nasz projekt zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, na równi z osobami pełnosprawnymi dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, korzystania z ich efektów. W razie potrzeby uruchomimy usługi dostępowe takie jak np. zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, itp.
Biuro projektu mieści się w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, przy ul. Mazurskiej 2,
w Lidzbarku Warmińskim. Skontaktuj się z nami osobiście lub mailowo: info@akademia-usmiechu.com.pl lub telefonicznie – tel. 605 870 858 lub 660 541 352.

Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 4 maja 2020r. Wszyscy rodzice, którzy złożą dokumenty o wyniku rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo w dniu 4 maja 2020r.

Marta Turzyńska – Lange

Szukasz pracy? Świetnie! Klub Malucha już niebawem w naszym przedszkolu!

PROJEKT „KLUB MALUCHA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM”

Firma FOKUS MARTA TURZYŃSKA – LANGE rozpoczyna realizację projektu „Klub Malucha
w Lidzbarku Warmińskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy. Działanie RPWM.10.04.00: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia
przez 26 mieszkańców gminy miejskiej lub gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński (24 kobiet,
2 mężczyzn), w tym 3 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat oraz 23 osób, które pracują i sprawują opiekę nad dzieckiem/ćmi w wieku 1-3 lat (w tym osób przebywających na urlopie macierzyńskim) poprzez utworzenie Klubu Malucha w Lidzbarku Warmińskim, a w jego ramach 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat w okresie od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2021r.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?

Uczestnikami projektu mogą być – rodzice / prawni opiekunowie dzieci w wieku 1-3 lat zamieszkujący na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński lub gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, którzy należą do jednej z dwóch grup:

 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu
  na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym
  w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy,

 2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające
  na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

Celem głównym jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy przynajmniej jednemu rodzicowi / prawnemu opiekunowi. Zatem deklaracja w tym zakresie będzie również warunkiem otrzymania wsparcia, a weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia.

CO POWSTANIE W RAMACH PROJEKTU?

W ramach projektu w budynku przy ul. Mazurskiej 2 w Lidzbarku Warmińskim powstanie Klub Malucha, a w jego ramach 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice będą mogli skorzystać z usługi opieki nad dzieckiem, co umożliwi im podjęcie zatrudnienia bądź powrót na rynek pracy.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie zakup wyposażenia, w tym zakup i montaż wyposażenia placu zabaw. W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku zapewniona zostanie opieka nad dziećmi do lat 3, co wpłynie na zwiększenie szans na aktywizację zawodową
ich rodziców.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby otrzymać wsparcie w ramach projektu rodzic dziecka urodzonego w 2017 roku
lub w 2018 roku (najpóźniej do 31 sierpnia 2018r.)
, zamieszkujący gminę miejską Lidzbark Warmiński lub gminę wiejską Lidzbark Warmiński powinien wypełnić dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy, deklarację udziału oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
i rodzica, jak również zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb promocji i złożyć w biurze projektu zlokalizowanym w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Mazurska 2 najpóźniej do 17 lipca 2019r. Dokumenty do pobrania w zakładce – „Dokumenty rekrutacyjne”.

ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW!

W poniedziałek, 15 lipca 2019r. o godz. 16.00 w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Mazurska 2 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci
w wieku 1-3 lat zainteresowanych udziałem w projekcie. Serdecznie zapraszamy! Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady naboru, jak i funkcjonowania Klubu Malucha.

PROJEKT JEST PRZYJAZNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

Projekt w żaden sposób nie ogranicza możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami. Rodzicu! Jeżeli Ty lub Twoje dziecko jesteś osobą z jakąkolwiek niepełnosprawnością, a wyrażasz zainteresowanie udziałem pomożemy Ci pokonać wszelkie bariery utrudniające skorzystanie
ze wsparcia. Nasz projekt zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, na równi z osobami pełnosprawnymi dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, korzystania z ich efektów. W razie potrzeby uruchomimy usługi dostępowe takie jak np. zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, itp.
Biuro projektu mieści się w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, przy ul. Mazurskiej 2,
w Lidzbarku Warmińskim. Skontaktuj się z nami osobiście lub mailowo: info@akademia-usmiechu.com.pl lub telefonicznie – tel. 605 870 858 lub 660 541 352.

W JAKI SPOSÓB WYŁONIENI ZOSTANĄ RODZICE, KTÓRZY OBJĘCI ZOSTANĄ WSPARCIEM?

Jeżeli w terminie do 17 lipca 2019r. zgłosi się nie więcej niż 16 chętnych rodziców,
to o ile spełnią oni wymagania formalne – rok urodzenia dziecka 2017 lub 2018r. (nie później
niż do 31 sierpnia 2018r.), zamieszkanie na terenie gminy miejskiej lub wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz deklaracja podjęcia zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy przez przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) zostaną przyjęci do udziału w projekcie.

Jeżeli zgłosi się większa liczba rodziców to o przyjęciu zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez osoby, które spełniły warunki formalne. Na punkty przeliczony zostanie dochód netto
na członka rodziny za okres 6 ostatnich miesięcy, tj. od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.
W formularzu rekrutacyjnym rodzice będą proszeni o podanie wysokości dochodu. Do tego doliczone zostaną punkty za ewentualne spełnienie kryteriów dodatkowych, takich jak: niepełnosprawność dziecka lub rodzica, lub/i samotne wychowywanie dziecka lub/i wielodzietność rodziny.

Przyjętych zostanie 16 dzieci, a tym samym 16 ich rodziców/prawnych opiekunów
z najwyższą punktacją. Założono, że wśród dzieci przyjętych począwszy od 1 września 2019 roku będzie minimum 10 z rocznika 2017, a pozostałe z rocznika 2018.

JAKIE BĘDĄ ZASADY DZIAŁANIA KLUBU DZIECIĘCEGO?

Powstaną 2 grupy po 8 dzieci. Liczebność może ulec zmianie, w przypadku przyjęcia dziecka
z niepełnosprawnością. Klub dziecięcy czynny będzie w godzinach 6.30-18.30. Zasady działania będą zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3
i w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym
ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Rodzice wnosić będą opłatę (100zł /miesięcznie). Opłata ta będzie niezależna od liczby obecności dziecka w danym miesiącu. Stanowi ona wkład własny do projektu.

Dzieci otrzymywać będą pełne wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad
i podwieczorek. W procesie żywienia dzieci przykładamy wagę do wykorzystywania produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych.

Z uwagi na częste deficyty w zakresie rozwoju mowy u dzieci w wieku do lat 3 w ramach projektu zatrudniony zostanie logopeda, który będzie prowadzić terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe.

Marta Turzyńska – Lange

Przydatne załączniki

Oświadczenie/zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie uczestnika projektu – Rodzic

Oświadczenie uczestnika projektu – Dziecko

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Nabór na rok 2017/2018

Uwaga Rodzice!

W dniach 20 luty – 14 marca przeprowadzamy nabór dzieci do naszego przedszkola. Liczba miejsc jest ograniczona.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Rodziców już 15 marca.

Zgłoszenia dziecka można dokonać wypełniając kartę zgłoszeniową (do pobrania na naszej stronie www) i dostarczając ją do placówki a także internetowo, poprzez dostępny na naszej stronie formularz zgłoszeniowy.

„FOKUS” Marta Turzyńska – Lange realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Akademia kreatywnego przedszkolaka”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu „Akademia uśmiechu” w Lidzbarku Warmińskim z 40 do 60 i rozwój kompetencji kluczowych dzieci uczęszczających do placówki w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i umiejętności wychowawczych rodziców, a także zmniejszenie stwierdzonych deficytów u dzieci 3-5-letnich w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.02.2017r. do 31.01.2019r.

Dofinansowanie projektu z UE: 607 127,48 PLN

Nabór na rok 2016/2017

Nabór na rok 2016/2017
Od 1 marca 2016r. rusza nowy nabór przedszkolaków na rok 2016/2017.
Dziecko musi mieć ukończone min. 2,5 roku, dla Państwa wygody udostępniamy specjalny formularz rejestracyjny. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca kwietnia. O wyniku rekrutacji rodzice zostaną poinformowani drogą mailową do 10 maja. Wyniki rekrutacji są uzależnione od liczby dostępnych miejsc. Końcowym etapem jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilno-prawnej, która gwarantuje miejsce w placówce.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress